Prenumerera

Denna sida är föråldrad. Besök vastranyland.fi

Västra Nyland prenumeration alla dagar

290,00 €/år

VN med HBL
sö-må

Köp här

VN Digital

156,00 €/år
16,40€/mån

Tryckta tidningen

eVN på läsplatta*)

eVN på smarttelefon*)

Artikelarkivet (fr.o.m 15.1.2013)

Allmänna prenumerations- och distributionsvillkor för Västra Nyland

Tidningen Västra Nyland (nedan "VN") utges av KSF Media Ab. Tidningen kan dessutom innehålla bilagor samt kommersiella instick som VN ensidigt äger rätt att bestämma om. Med VN i villkoren nedan avses alltid hela tidningen – oberoende av om det är en tryckt version eller en digital version – inklusive bilagor och motsvarande.

1. Dessa allmänna prenumerations- och distributionsvillkor reglerar det avtalsförhållande som uppstår mellan VN och prenumeranten då prenumeranten tecknat en prenumeration på VN. De allmänna avtalsvillkoren kompletteras av tvingande lagstiftning, allmän praxis i branschen samt det som eventuellt skilt har avtalats mellan VN och prenumeranten.

2. Dessa villkor gäller tills vidare och kan ensidigt ändras av VN utan förhandsmeddelande till prenumeranten. Gällande avtalsvillkor finns alltid till påseende på VN:s kundservice (Genvägen 4, Ekenäs) samt dessutom på VN:s webbplats vastranyland.fi

3. Prenumerationen är antingen en fortlöpande prenumeration eller en tidsbunden prenumeration. En fortlöpande prenumeration förnyas automatiskt vid prenumerationsperiodens utgång om den inte sagts upp av prenumeranten före det, medan en tidsbunden prenumeration upphör då prenumerationsperioden utgår. Prenumerationen börjar det datum prenumeranten önskat eller så snabbt som VN:s kundservice hunnit mata in nödvändiga uppgifter i prenumerationssystemet. Prenumeranten kan för en fortlöpande prenumeration fritt välja betalningsperiod (12, 6, 4 eller 3 månader).

4. I en prenumeration ingår alltid den tryckta tidningen och hela det digitala utbudet. I en digital prenumeration ingår hela det digitala utbudet (just nu eVN på dator, pekplatta och smarttelefon samt artikelarkivet). Prenumeration utan det digitala utbudet finns ej att få. Digitala prenumerationer (utan den tryckta tidningen) har egna prenumerationsvillkor. Tidningen har rätt att neka tecknandet av en prenumeration ifall prenumeranten har en oreglerad skuld till någon av bolagets tidningar.

5. Lösenordet som prenumeranten får för att ha tillgång till det digitala utbudet, är personligt och det är inte tillåtet att sprida det utanför det egna hushållet. Bryter prenumeranten mot detta förbud äger VN rätt att omedelbart avsluta prenumerationen, varvid erlagd prenumerationsavgift inte återbetalas.

6. Prenumerant som studerar på heltid är berättigad till s.k. studierabatt, vars storlek fastställs för ett år i taget av VN. Rabatten förutsätter att den studerande bor i eget hushåll, att den tryckta tidningen beställs till studieorten och att prenumeranten i samband med tecknandet av prenumerationen anger läroanstalt, numret på sitt studiekort samt födelsedatum och -år. 50%-rabatt får den som tecknar en fortlöpande 12 månaders studieprenumeration på VN och är högst 29 år gammal. För förnyande av studieprenumeration tillsändes den studerande en kupong som skall stämplas på läroanstaltens kansli och returneras till VN:s kundservice.

7. Prenumeranten har rätt att göra uppehåll på den tryckta tidningen genom att i god tid före uppehållet meddela om detta till VN:s kundservice. Uppehållet måste vara minst en vecka och högst 3 månader långt. Under uppehållstiden har kunden tillgång till det digitala utbudet. Den digitala prenumerationen kan ej sättas på uppehåll. VN har rätt att av kunden uppbära en skälig avgift för administrationen av uppehållet på den tryckta tidningen, vilket i praktiken sker genom att ingen kompensation (förlängning av prenumerationsperioden) ges för uppehållets sju första dagar. Tidsbundna prenumerationer kompenseras ej för uppehållstiden.

8. För utdelade men obetalda tidningar har VN rätt att av prenumeranten uppbära en summa som motsvarar priset för de utdelade tidningarna ökad med en skälig faktureringsavgift.

9. Mot betald prenumerationsavgift har prenumeranten rätt att erhålla samtliga nummer av VN. VN utkommer vanligen 5 dagar i veckan året runt. Undantag kan göras vid helgdagar och dagar i anslutning till helg samt av tungt vägande produktionsekonomiska eller -tekniska orsaker. De tidningsfria dagarna fastställs årsvis av VN och uppgifterna om dem finns på VN:s webbsida.

10. Prenumeranten har tillgång till det digitala utbudet varje dag.

11. Prenumerationsavgiften fastställs normalt för ett år i sänder på senhösten så att den nya prenumerationsavgiften gäller fr.o.m. den 1 januari. VN har dock rätt att justera prenumerationsavgiften också vid andra tidpunkter. VN har rätt att utan att höra eller särskilt meddela prenumeranten uppbära den nya prenumerationsavgiften från och med datumet för justeringen. Godkänner prenumeranten inte den nya prenumerationsavgiften eller andra ändringar gällande sin prenumeration, har han rätt att säga upp sin prenumeration, varvid VN har rätt att fakturera prenumeranten för utdelade men obetalda tidningar enligt den tidigare gällande prenumerationsavgiften.

12. VN väljer fritt distributionssätt och -kanal för tidningarna. Målsättningen är dock att prenumeranten skall få sin tryckta tidning så tidigt som möjligt (morgondistribution). På områden som sådan inte finns att tillgå eller kostnaden för den är oskäligt hög i förhållande till prenumerationsavgiften används postens vanliga utdelning eller andra alternativa utdelningssätt och -kanaler. Detta innebär i vissa fall att den tryckta tidningen inte kan delas ut på utgivningsdagen utan först senare. Detta gäller särskilt under veckosluten på vissa områden inom Finland. Prenumerationspriset är dock det samma oberoende av utdelningssätt och – kanal och prenumeranten har således inte rätt till lägre prenumerationsavgift på grund av långsammare eller sämre distribution av den tryckta tidningen. För utlandsprenumerationer uppbärs en särskild distributionsavgift.

13. Vid försenad eller utebliven tidningsutdelning strävar VN efter att prenumeranten skall få sin tidning redan samma dag. Detta förutsätter dock att prenumeranten så snabbt som möjligt meddelar att han noterat att tidningen saknas. För att få den tryckta tidningen levererad samma dag bör prenumeranten inom utsatt tid meddela VN eller det utdelningsbolag som VN anlitar. Kontaktuppgifterna till VN och utdelningsbolagen finns i varje nr av VN (begränsade uppgifter) och på VN:s webbsida http://vastranyland.fi/kundservice/utan-tidning. Prenumeranten ansvarar för att utdelaren har fri passage till postlucka eller -låda och att prenumerantens namn finns tydligt angivet på dessa.

14. VN:s ansvar vid försenad leverans* begränsar sig till att leverera den tryckta tidningen till prenumeranten. Vid helt utebliven leverans** kompenseras de uteblivna tryckta tidningarna genom att förlänga prenumerationstiden. För indirekt skada ansvarar VN i inget fall. Likaså ansvarar VN inte för utebliven tidning som beror på händelser av s.k. force majeure-karaktär (såsom t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, allvarliga produktionsstörningar eller maskinbrott, strejk, lockout eller avbrott i de allmänna kommunikationerna). I VN kan av trycktekniska orsaker förekomma smärre skillnader avseende färger, bildkvalitet och motsvarande. VN ansvarar inte för dessa skillnader och sedvanliga brister i dessa berättigar inte prenumeranten till prisnedsättning eller annan kompensation. *Med försenad leverans förstås att den tryckta tidningen inte levererats senast vid den tidpunkt som distributören angett som bakre tidsgräns på ifrågavarande utdelningsområde; uppgifter om detta klockslag kan prenumeranten erhålla från VN:s kundservice.

**Med utebliven leverans avses att tidningen inte levererats till prenumeranten senast dagen efter det den normalt skulle ha utdelats.

15. I samtliga ärenden som gäller prenumerationen skall prenumeranten i första hand kontakta VN:s kundservice (Genvägen 4, PB 26, 10600 Ekenäs, tel (019) 222 866, pren@vastranyland.fi.

16. Prenumerantens uppgifter sparas i VN:s prenumerations- och kundregister. Uppgifterna används för att upprätthålla kundförhållandet. VN har också rätt att använda dessa uppgifter för välgrundade behov såsom marknadsföring och -undersökningar. Prenumeranten kan förbjuda denna användning genom att särskilt meddela om detta till VN:s kundservice.

17. Prenumeration som tecknats vid s.k. distansförsäljning kan utan särskilt skäl uppsägas av prenumeranten genom meddelande om detta till VN:s kundservice inom 14 dagar från det prenumeranten mottagit fakturan. Vid uppsägning av prenumeration under avtalsperioden kan den återstående delen av saldot kostnadsfritt överföras till en prenumeration åt en tredje person. I övriga fall löper prenumerationen avtalsperioden till slut. Eventuella återbetalningar av erlagda prenumerationsavgifter görs enbart vid dödsfall, då återbetalningen görs till den avlidne prenumerantens dödsbo, samt ifall prenumeranten flyttar utomlands eller utanför regionen.

Allmänna villkor vid köp av VN:s digitala prenumeration

1. Betalning av digital prenumeration samt uppsägning

1.1Den digitala prenumerationen betalas i förväg via de kanaler som erbjuds på startsidan för eVN på dator.
1.2 Kunden kan oavsett betalningssätt när som helst säga upp sin digitala prenumeration genom att kontakta vår kundservice via telefon eller pren@vastranyland.fi. Den digitala prenumerationen är en tidsbunden prenumeration och den upphör då prenumerationsperioden utgår. Återbetalning sker ej.
1.3 VN förbehåller sig rätten till eventuella prisändringar. Priserna inkluderar moms.
1.4 Prenumerationen börjar då en lyckad debitering av prenumerationspriset har skett.
1.5 Prenumerationen omfattar hela det digitala utbudet (just nu eVN på dator, pekplatta och smarttelefon samt artikelarkivet).
1.6 Uppehåll på den digitala prenumerationen är inte möjlig.

2. Övriga villkor

2.1 Lösenordet, som prenumeranten får för att ha tillgång till det digitala utbudet, är personligt och det är inte tillåtet att sprida det utanför det egna hushållet. Bryter prenumeranten mot detta förbud äger VN rätt att omedelbart avsluta prenumerationen, varvid erlagd prenumerationsavgift inte återbetalas. Digital prenumeration som utnyttjas av fler än en person i företag, skolor eller motsvarande förutsätter ett separat avtal.
2.2 All lagring, kopiering och utskrifter av det digitala innehållet är tillåtet endast för personligt bruk.
2.3 Allt bruk av det digitala innehållet för reklam eller kommersiella syften skall avtalas på förhand med VN:s chefredaktör.

3. Användardata

3.1 Vid registrering skall kunden förse VN med korrekt kontaktinformation såsom e-postadress och namn.
3.2 VN lagrar eller läser ej kreditkortsnummer.

4. Ändring av avtalsvillkoren

4.1. VN har rätt att göra ändringar i dessa avtalsvillkor. Gällande villkor finns alltid till påseende på vastranyland.fi/prenumerera

5. Hantering av personuppgifter

5.1. All kundinformation sparas elektroniskt och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

6. Särskilda villkor för köpta digitala lösnummer

6.1. Köp av digitalt lösnummer omfattar inte det sökbara artikelarkivet.

7. Företag, organisationer, myndigheter och kommuner

7.1. För företag, organisationer, myndigheter och kommuner erbjuds en lösning som ger ett visst antal personer tillgång till eVN på dator. Detta avtal löper i minst ett år och och faktureras enligt avtalsvillkor . Tilläggsinformation på pren@vastranyland.fi.

Stäng