Sjökort och körkort


Det är lugnt väder, god sikt och mycket trafik i Pargasports smala passage. Vi håller oss till styrbord i farleden, emot oss kommer en liten pulpetbåt med tre personer ombord.
Vi justerar lite mer mot styrbord, då den mötande båten håller kollisionskurs med oss. Och det fortsätter den med.
Vi kan inte gira mer mot styrbord, stranden och klipporna kommer emot. Fortfarande ingen reaktion i pulpetbåten, alla är sysselsatta med någonting annat, ingen ser framåt.
20 meter före kollision tvingas vi signalera och vissla för att fånga deras uppmärksamhet, först då inser de vad som håller på att hända och vänder hastigt bort från nuvarande kurs. Faran över, för den här gången.

Ovanstående inträffade i lördags. Samma dag förekom säkert många andra nära ögat situationer i Skärgårdshavet och på annat håll i finländska farvatten.  Det är inte bara i dåligt väder som riskerna ökar på vattnet, också under de bästa av sommardagar gäller det att hålla tungan rätt i mun och blicken framåt eftersom trafiken då är som tätast.
Trots att vi då vi färdas till sjöss tycker att det finns nästan obegränsat med utrymme är det en massa regler som måste följas. Gott sjömanskap innefattar både skrivna och oskrivna.
Allt fler rör sig i dag med båt och det innebär att det också finns många båtförare som saknar erfarenhet av såväl elementet som fordonet. Till skillnad från motortrafiken till lands ställs det få formella krav på förarna till sjöss – du måste vara minst 15 år för att få köra större motorer och du får inte ha mer än en promille alkohol i blodet.

Det finns en helt ny generation och kategori människor som inte tidigare har rört sig på sjön. Många av dem har dessutom stannat för en helt ny kategori båtar – större och snabbare. Havet kan bli ett överraskande element för dem som tidigare bara rört sig på landsvägar med tydligt avgränsade körbanor. Bilen påverkas inte heller av vädret i samma grad som båten. Är du osäker vart du ska köra med bil eller om någonting verkar vara i olag är det bara att parkera bilen och stiga ut. Det går inte alltid i en båt.
I nya och överraskande situationer är det bra att ha någon form av baskunskap. Men redan under normala förhållanden måste man känna till spelregler för att andra sjöfarare och den egna båtens passagerare ska kunna vara trygga.
Många nyare båtförare litar också blint på elektronisk satellitnavigering. En undersökning vid Chalmers i Göteborg visar att otränade och nya förare oftare har blicken riktat neråt mot instrumenten, medan vana förare litar mer på sina egna sinnen, ser ut över havet och verkligheten. Sjökortet icke att förglömma.

Trafiksäkerhetsverkets överdirektör Tuomas Routa sade i en tidningsintervju under veckoslutet att ett körkort för båtförare kunde övervägas. Han hänvisade till att mopedolyckorna har minskat avsevärt efter att mopedkörkort blev obligatoriska.
Saken har diskuterats också tidigare. I fjol föreslog justitieminister Anna-Maja Henriksson att båtkörkort för större och kraftigare motorbåtar kunde övervägas. Tidigare enkäter visar att en klar majoritet av finländarna anser att någon form av körkort även behövs på sjön.

I Norge och Ryssland har man infört båtkörkort och i Sverige var allting klappat och klart för ett körkort i tre olika klasser. Ett färdigt författningsförslag presenterade 2008 och tanken var att krav på behörighetsbevis skulle införas i lagen våren 2011. Trots att förslaget togs väl emot av såväl båtfolket som -branschen, lades förslaget av någon politisk anledning i en skrivbordslåda.

Ett båtkörkort får gärna blir verklighet i Finland. Det förutsätter en utbildning som knappast inbegriper praktiska övningar, som i bilskolan. Typen av båtar varierar enormt och kraven på hur de rent konkret ska framföras och manövreras skiljer sig radikalt från varandra. Behovet av praktisk båförarkompetens kan inte samlas i någon sorts allmän övningsbåt.
Det viktiga i en båtförarexamen är att lära sig navigera, grundkunskaper i väder och vind, väjningsregler och annat allmänt sjömanskap och attitydfostran. Den kunskapen behöver alla förare, oberoende av flytetyg och vattenområde.
Att lära sig köra den egna båten och nödvändiga manövrer måste båtföraren själv ta ansvar för. Övning ger färdighet och försiktighet är ofta att föredra då man ställs in för nya situationer.