Den här pumpen har försetts med en överrinningscistern för en bättre driftssäkerhet längs förbindelseledningen. Foto: Kristoffer Nöjd

Bort med gammal teknik – in med industrin

– Många har visat intresse men så många enskilda fastigheter har inte anslutit sig ännu.

Det säger rörmästare Tom Wikström på vattenverket i Hangö. Enligt Wikström hoppas staden ändå att de fastigheter som ligger närmast ledningen ska ansluta sig.

– Av privathushållen är det största tillskottet Tvärminne by. Där kunde vi ta i bruk ett tidigare byggt men outnyttjat avloppsnät.

För att få fler att ansluta sig har staden i sin plan för utvecklandet av vattenförsörjningen talat om att närmast ledningen grunda så kallade vattenförsörjningsområden inom vilka hushållen i princip skulle ha anslutningsplikt. En annan lösning staden rekommenderar är att bilda vattenandelslag.

– Man måste komma ihåg att huvudorsaken till att förbindelseledningen byggdes var att myndigheternas krav på reningsresultatet skärptes. Det numera nedmonterade reningsverket i Lappvik klarade inte de kraven, säger Wikström.

En annan orsak var att industrin skulle ha möjlighet att ansluta sig.
– Vi har inte gjort några beräkningar vad gäller privata fastigheter och har heller inga förväntningar på dem. Men miljömässigt skulle det vara en stor sak om så många som möjligt anslöt sig, säger Wikström.

Han påpekar att förordningen om hanteringen av avloppsvattnet på glesbygden som ursprungligen skulle tas i bruk 2014 fortfarande är aktuell.
– Den kan också skapa ett intresse för att ansluta sig bland de privata fastighetsägarna, säger Wikström.


Två ledningar

När man talar om den nya förbindelseledningen är det egentligen två rördragningar det är fråga om. Den ena ledningen löper mellan Lappvik och Stormossens reningsverk och den andra från Sandö till reningsverket.

Som den del av processen renoverades Stormossens reningsverk i två etapper varav den senare var klar för två år sedan. I samband med renoveringen dimensionerades reningsverket för att klara av att de emot det avloppsvatten som kommer från Lappvik och Sandö.


Säkrare drift

Av industrierna kommer Viskoteepak börja provpumpa under sommaren. Forcit och bostadsområdet invid är delvis anslutet. Det normala avloppsvattnet leds till Stormossen via Sandölinjen medan fabriken fortfarande renar sitt processvatten själv. Det finns också en ledning till Koverhar, men på grund av konkursen har stålverkets eventuella anslutning inte blivit av.

Förbindelseledningen har i det stora hela fungerat bra. Några barnsjukdomar har man stött på, bland annat har pumpstationerna krånglat lite. Under våren har man bättrat på driftssäkerheten bland annat genom att bygga överrinningscisterner och förbipumpningsanslutningar vid stationerna.

– På det sättet vinner vi någon timme om det är något som måste åtgärdas. Det är också viktigt att avloppsvattnet inte hamnar på marken eftersom ledningen i stor utsträckning ligger på grundvattenområde, säger Tom Wikström.Läs mer i dagens VN/eVN.